ปฏิทินการจัดกิจกรรม งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 เนื่อง ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน รับกระเป๋าเป้ 1 ใบ หมดเขตส่งบทคัดย่อทั้งการนำเสนอแบบโปสเตอร์และนำเสนอด้วยวาจา ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ผู้สมัครเข้าร่วมงานทั้งนำเสนอผลงานและไม่นำเสนอผลงาน สามารถการชำระเงินได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560
ข่าวเด่น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้หัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ "Active Learning: Classrooms of the Future", บรรยายพิเศษ "Active Learning: The Changing Classroom Scenarios", บรรยายพิเศษ "The Changing Faces of the Teacher for Active learning" และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก "การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล : สอนอย่างไรให้ได้ใจเด็ก Gen Z"

ภายใต้รูปแบบ

Teaching and Learning
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learni...
อ่านต่อ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้
Generic placeholder image ปีที่ 3 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
Banner

หน่วยงานที่สนับสนุน ปี 2560

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 Tel. 075-673-770 Email. alcwudas@gmail.com

เว็บไซต์สนับสนุน Chrome,Filefox,Safari และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป