แจ้ง เปลี่ยนห้องการประชุมวิชาการระดับชาติ แจ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการบริการรถรับ-ส่ง จากที่พักไปยัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งสำหรับบทความที่ต้องแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ปฏิบัติดังนี้ สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก”
ข่าวเด่น แจ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการบริการรถรับ-ส่ง จากที่พักไปยัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการบริการรถรับ-ส่ง จากที่พักไปยัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แจ้ง สำหรับผู้ที่ต้องการบริการรถรับ-ส่ง จากที่พักไปยัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถศึกษารายละเอียดเส้นทางรถ รับ-ส่งได้ที่ คลิก และโปรดตอบแบบสำรวจการขอใช้บริการรถ รับ-ส่งได้ที่ คลิก

...
อ่านต่อ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีที่ 3 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม

ISSN : 2406-2481
Banner

หน่วยงานที่สนับสนุน ปี 2561

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 Tel. 075-673-770 Email. alcwudas@gmail.com

เว็บไซต์สนับสนุน Chrome,Filefox,Safari และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป