อัลบั้ม/Album

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Classrooms of the Future ครั้งที่ 5 วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

view

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน ปี 2557

view

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตอบโจทย์ คุณธรรม จริยธรรม ในศตวรรษที่21 ได้อย่างไร ปี 2556

view

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ปี 2555

view

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations (5-6 ส.ค.59)

view