สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

กลับสู่หน้าแรก
นำออกแบบ Microsoft Word

ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ ประเภทผู้เข้าร่วม การชำระเงิน สถานะการชำระเงิน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานะบทคัดย่อ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช Boromaraj College Of Nursing Nakhon Si Thammarat
1 นางอารยา วชิรพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0897239188 waraya55@windowslive.com
2 นางสาวอุษา จันทร์แย้ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0860488770 Usaj23@gmail.com
หน่วยตรวจสอบภายใน
3 นางปรีดา โชติช่วง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0840655138 cpreeda@wu.ac.th
ส่วนแผนงาน
4 นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0815665658 ruckrutsamee@gmail.com
5 นายเสกมนต์ หม่อมวิญญา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0994096144 msakemon@gmail.com
ประชาชนทั่วไป
6 นางภาวีร์รัชต์ ธำรงจิรนนท์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0900388455 patcharawat45@yahoo.com
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
7 นางช่อแก้ว จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 093-5835396 chor-15@hotmail.com
8 นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 093-5758817 pu011204@gmail.com
9 นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 093-5816536 saowalakbm@gmail.com
ศูนย์คอมพิวเตอร์
10 นายสาธิต ขวัญชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3442 ksatit@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat university
11 อาจารย์ชาติชาย จันทร์ประทีป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0863062386 ck_architect@hotmail.com
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University
12 ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 086 672 1114 keativipak@yahoo.com
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut is Institute of Technology Ladkrabang
13 อาจารย์ภวัตภ์ พรมเมือง 39 หมู่ 2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0891830664 phawat.prom@gmail.com
14 นายอริญชย์พงศ์ จรุงกิจสุวรรณ 196 ถนน ตากสิน 22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0859629461 j.arinchapong@gmail.com
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ผศ.ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0812021990 pramote.d@staff.msu.ac.th ตอบรับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University
16 รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0897418993 faaspmh@ku.ac.th
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
17 ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2134 poonsit.hi@wu.ac.th
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
18 อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2827 tanawat.ko@wu.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา
19 ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2873 sarawoot.pa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
20 อาจารย์ศิริลักษณ์ อินทสโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 133 หมุ่ 5 ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 081-8756588 siintasaro@hotmail.com
21 อาจารย์สุคนธรัตน์ สวัสดิกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 133 หมู่ 5 ต. ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 086-2793837 su_kon_tarat@hotmail.com
22 อาจารย์เอกนุช ณ นคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 133 หมู่ 5 ต. ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 083-2255575 eakanut_nakorn@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University วิทยาเขตภูเก็ต
23 ดร.กิติมาพร ชูโชติ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 082-4557721 kitimaporn.c@gmail.com ตอบรับ
24 อาจารย์มณีเนตร พวงมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถ. วิชิตสงคราม อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000580860 โทรศัพท์ 076-27-6000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0869666208 maneenate.p@phuket.psu.ac.th
25 นางสาวมนชนก ทองเทพ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0899223089 monchanok.t@phuket.psu.ac.th
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
26 รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3801 surin.ma@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
27 ผศ.ดร.สมหวัง เล็กจริง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0897360443 somwang.s@psu.ac.th
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
28 นายด้านิยาน สตน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0900714300 daniyan.sa@wu.ac.th
29 นายราเชนทร์ คุ้มสังข์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0835240224 rachen.ko@wu.ac.th
30 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0840540888 pwanchar@wu.ac.th
31 นายสุรศักดิ์ สีชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0895881506 surasak.si@wu.ac.th
32 ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0850812995 anurak.th@wu.ac.th ตอบรับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
33 อาจารย์พรพรรณ ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0819272690 pornpan.ch@gmail.com
34 อาจารย์รวยรื่น พาหุจินดา สาขาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0863821462 rueyruenpahujinda@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi-et Rajabhat University
35 ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 081-0558-050 cartoon.may@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangla University of Technology Srivijaya
36 อาจารย์จิรภัทร ภู่ขวัญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0815995796 jirapat_hong@hotmail.com
37 ผศ.นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0911686758 nphichai@hotmail.com
38 อาจารย์นิธิพร วรรณโสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 109 ม. 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0817345625 nitiporn.r@rmutsv.ac.th
39 อาจารย์สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0831038264 tukta_3001@yahoo.com ตอบรับ
40 ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เข้มคุ้ม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0842690717 benchalak.kh@gmail.com ตอบรับ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
41 นายประสิทธิ์ นาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0818256932 prasit.na@wu.ac.th
42 ผศ.ดร.พิชชานีย์ จริยพงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2885 jpitcha@wu.ac.th ตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University
43 ดร.ชุติมา จันทรจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0896533226 apchutima@gmail.com
44 นางสาวณิชภัทร ชัยวรากรณ์ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0996328945 mai_258@hotmail.com
45 อาจารย์ธนัญญา ยินเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0831042828 thanat_3@hotmail.com
46 อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0858947535 tu_asp@hotmail.com
47 นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0983966415 pitchpilai@gmail.com
48 อาจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0622959395 rung_26@hotmail.com
49 อาจารย์วิมลวรรณ มีบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาสตร์ ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0819692104 wimol_meeboon@hotmail.com
50 อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0851502979 sadanon.w@hotmail.com
51 อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0918482527 handelly29@hotmail.com
52 อาจารย์อังคณา อุทัยรัตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 ถ.กาญจนวานิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0902166363 yakumi_131@hotmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University
53 อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0812986678 aj.chanchai@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University
54 ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ตำบล ควนปริง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0992619451 dalina.a@psu.ac.th
55 ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถนนวิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0896554317 thongchai.s@phuket.psu.ac.th
56 นางสาวธวัลอรนัญช์ มุสิกะไชย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0950398048 nwm_nb-th_z@hotmail.com ตอบรับ
57 ผศ.ดร.ปารมี หนูนิ่ม ม.สงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0878266622 paramee.n@psu.ac.th ตอบรับ
58 อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0862910571 piyanut.k@psu.ac.th
59 ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวาณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0950377775 wimonman.s@psu.ac.th ตอบรับ
60 นายสมพงษ์ กฤตธรรมากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0891231547 sompong.kr@psu.ac.th
61 นางสาวอภิญญา ดวงภักดี บ้านเลขที่ 87/4 หมู่ 3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0836531695 apinya.duangphakdee@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut is University of Technology Thonburi
62 นางสาวญาณี กลั่นภูมิศรี ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 085-7032116 p_dplus@hotmail.com ตอบรับ
63 ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0859195253 anucha.wat@kmutt.ac.th
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี Boromaraj College Of Nursing Suratthani
64 อาจารย์ชุลีพร หีตอักษร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0815393447 chuleeporn.ekt@gmail.com
65 นางสาวปุณยาพร ถิ่นพิชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0815393447 chuleeporn.ekt@gmail.com ตอบรับ
66 อาจารย์รัชฎาภรณ์ เที่ยงสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0815393447 chuleeporn.ekt@gmail.com
67 นางสาวสุนิษา เทพเซ่งหลี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0815393447 chuleeporn.ekt@gmail.com ตอบรับ
68 นางสาวอณัญญา เตชะภาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0815393447 chuleeporn.ekt@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangla University of Technology Phranakon
69 นางสาวขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0897415402 kanittha_dee@hotmail.com ตอบรับ
70 ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0911797957 pongratchadhawat.w@rmutp.ac.th ตอบรับ
71 อาจารย์วรรณภา มโนสืบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0948989498 mwannapa2@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี Surat Thani Rajabhat University
72 นายจิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 88 ถ.ดอนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0992939824 chainarong132@hotmail.com ตอบรับ
73 อาจารย์อัญชลี แสงอาวุธ คณะครุศาสตร์ 272 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84180 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0887602931 ajanchalee29@hotmail.com
74 อาจารย์อัญชลีพร มั่นคง คณะครุศาสตร์ 272 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84180 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0904935919 anchalee1111@hotmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
75 รศ.ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 089-9081937 opart.p@psu.ac.th ตอบรับ
76 ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-4-00058086-0 สาขา สำนักงานใหญ่ 31 หมู่ที่ 6 ถนนสุราษฎร์ - บ้านนาสาร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 081-7020967 s3930201@hotmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangla University of Technology Thunyaburi
77 ผศ.จรัส บุณยธรรมา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02-549-4150 โทรสาร 02-549-4119 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0877859992 charud2555@gmail.com ตอบรับ
78 ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 061-264-4914 janthaneeau@hotmail.com
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
79 ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2515 srewat@wu.ac.th ตอบรับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University
80 อาจารย์ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0814372789 shisanupong.anu@mfu.ac.th ตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajanagarindra Rajabhat University
81 อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0895868952 peammanee@hotmail.com
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
82 อาจารย์กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 075672101 tkanokwa@wu.ac.th รอเจ้าของบทคัดย่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
83 รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2178 asaifon@wu.ac.th
84 ดร.อรทัย นนทเภท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2169 orratai.no@wu.ac.th ตอบรับ
85 ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 081-9796565 kkiatgum@wu.ac.th ตอบรับ
86 ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2156 prewwade@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University
87 อาจารย์เดช บุญประจักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว - Dr.dech2009@gmail.com ตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaylongkorn Rajabhat University
88 ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทร.0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0832927558 tanagorn@vru.ac.th
ส่วนกิจการนักศึกษา
89 นางสาวชวนพิศ เกื้อมา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0835074365 kchounpi@wu.ac.th ตอบรับ
90 นางพุทธิมา ผลวงษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 081-7479950 pputthim@wu.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
91 นางจารุนันท์ ย่องจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)26 ถนนเวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 084 -2462776 kritkk2776@hotmail.com ตอบรับ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
92 ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2366 cpiyapon@wu.ac.th
93 ดร.วิสาขะ อนันธวัช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 075672301 anvisaka@gmail.com ตอบรับ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
94 ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0954392469 manas.ko@wu.ac.th
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
95 ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0872936832 prathomjit@gmail.com
96 ดร.ปิลันธน์ แสนสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2089 spilan@wu.ac.th
97 ดร.พรรณศิริ ดำโอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0935800204 punsiri.pla@gmail.com ตอบรับ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
98 ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0881864944 kanchan.th@wu.ac.th ตอบรับ
99 อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2258 kanitsorn.su@wu.ac.th
100 อาจารย์จงสุข คงเสน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2259 ojongsuk@wu.ac.th
101 นายชูศักดิ์ บุญศรีสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0993561469 c.boonsrisaard@gmail.com
102 อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0896685008 ctanaporn@yahoo.com
103 ดร.นภารัตน์ ชูเกิด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0876753139 jnaparat@g-mail.wu.ac.th
104 ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2283 putthiporn.th@wu.ac.th
105 นายวรพล หลังโส๊ะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0945912442 ball3411wl@gmail.com
106 ดร.สลิล บุญพราหมณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2257 bsalin@wu.ac.th
107 ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2261 dsuthany@wu.ac.th
108 ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3811 attanan.ta@wu.ac.th
109 ผศ.อุหมาด หมัดอาด้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2255, 2206-7 muhamard@wu.ac.th
ส่วนส่งเสริมวิชาการ
110 นายชัยรัตน์ แซ่สุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3759 sachaira@wu.ac.th
111 นางทัตพิชา ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3771 tutpicha.an@wu.ac.th
112 นางนฤมล อินปิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3791 snaruemo@wu.ac.th
113 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0925519953 fnantawat@gmail.com
114 นางสาวปริมประภา เขมะกะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3771 kprimpra@wu.ac.th
115 นางพณิชา โสพรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0936582899 panicha.so@gmail.com
116 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3771 pmuntana@wu.ac.th
117 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3759 prawiwan@wu.ac.th
118 นางสาววิศวียา เนาวนัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3771 nvisavee@wu.ac.th
119 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย ยังไม่ชำระเงิน 0938457571 surasak.ch@wu.ac.th
120 นายอวยพร เรืองศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3760 ruayporn@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต Phuket Rajabhat University
121 นางสาวชัญริฎา สู้ไชยชนะ 6/74 ซ.เสาเข็ม ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0858843443,0865957576 suchaichana_sucha_orn@hotmail.com ตอบรับ
122 นายศักรินทร์ ยืนตระกูล 6/74 ซ.เสาเข็ม ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 087-4763434 ton_ttthomas@hotmail.com
สำนักวิชาการจัดการ
123 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 3178 kneerana@wu.ac.th
124 อาจารย์สายพิชญ์ สัจวิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2233 saiphit.sa@wu.ac.th
125 ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 075672288,0864769364 conanong@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakornsritammarat Rajabhat University
126 อาจารย์กัณย์ญภัธสร บัวหอม สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0883815449 k-phatsorn@hotmail.com
127 ผศ.ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0898749662 tongchawanrat@gmail.com
128 อาจารย์นวพล เทพนรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 075-809845 โทรสาร 075-377650 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0887865114, 083168184 gen.nawaphol@gmail.com
129 นางสาวบุญนิภา เกี้ยวม่าน เลขที่ 1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0828239892 boonnipa_it2@hotmail.com
130 อาจารย์ปาริชาต เซียะคง สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0849685602,0937411054 muukuunn@hotmail.com
131 อาจารย์วราศรี แสงกระจ่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0954388928 warasri_sae@nstru.ac.th ตอบรับ
132 อาจารย์วรเวช ว่องศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0892529609 worawet1@hotmail.com
133 ผศ.ดร.วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่นำเสนอผลงาน อัตรา 1,200 บาท ชำระเงินแล้ว 0910355589 vee_ravan@yahoo.co.th
134 อาจารย์ศิริญาพร ปรีชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0872325884 ajsiriyaporn@gmail.com ตอบรับ
135 นางสาวไอดา ยาคอ 78/3 ม.5 ต.เกาะเเต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90001 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ชำระเงินแล้ว 0810921184 bindohab1112@gmail.com ตอบรับ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
136 อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2061 kamontip.kl@wu.ac.th
137 อาจารย์กาญจนา สิริสิทธิมหาชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0869289015 kanchanasirisitthimahachon@hotmail.com
138 ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2718 jitprapat.sa@wu.ac.th
139 ดร.พัชรี อิ่มศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0950163332 ipatchar@wu.ac.th ตอบรับ
140 อาจารย์พิชญ์สินี เควด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0846303802 honey.koad@gmail.com
141 ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2018 wwararat@wu.ac.th
142 ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 鿑ࠆ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0813744596 ssiripor@wu.ac.th ตอบรับ
143 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 0812557983 canchale@wu.ac.th ตอบรับ
144 ดร.เอ็ดวิน รอย เซเนอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายในไม่มีค่าใช้จ่าย - 2726 , 2002-3 ezehner1@gmail.com ไม่ตอบรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
145 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี 133 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงาน อัตรา 1,500 บาท ยังไม่ชำระเงิน 0891970949 nantharat.n@yru.ac.th ตอบรับ

ทั้งหมด 50 รายการ : 1 หน้า : 1