ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน การจัดการประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทวรรณ จิมากร ซิลลิ ม.ธรรมศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Active Learning: Challenges and Innovations” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร และอาจารย์วรงค์ ถาวระดู [234] วันที่ประกาศ [8/11/2559]ค้นหาข่าว