เตรียมพบกับการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก: Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
ข่าวเด่น

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกและนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ลงทะเบียน คลิก

วัน และสถานที่การจัดประชุม
วันจันทร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื้อหาของงานประชุมวิชาการอ่านต่อ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้
Generic placeholder image ปีที่ 3 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
Banner

หน่วยงานที่สนับสนุน ปี 2561

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนต่อไป


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 Tel. 075-673-770 Email. alcwudas@gmail.com

เว็บไซต์สนับสนุน Chrome,Filefox,Safari และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป