วิทยากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปาฐกถาพิเศษ : Active Learning: The Changing Classroom Scenarios
ประวัติการศึกษา
2518-2523 Bachelor of Engineering in Electrical Engineering, King Mongkut's Institute of Technology
2527-2528 Master of Science in Electrical and Computer Engineering, University of Missouri-Columbia, Columbia, MO, USA.
2538 Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, University of Missouri- Columbia, Columbia, MO, USA.
ประสบการณ์การทำงาน
2539-ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2542-2545 รองผู้อำนวยการสำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2545-2547 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2545-2550 รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547-2549 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2549-2553 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ : The Changing Faces of the Teacher for Active learning
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิชาเอกการกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Drama, University of Exeter, UK (2555)
ประสบการณ์การทำงาน
หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษระดับมหาบัณฑิต วิชาสื่อสารการแสดงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษระดับดุษฎีบัณฑิต วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ
อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล : สอนอย่างไรให้ได้ใจเด็ก Gen Z
ประวัติการศึกษา
BA in English from Thammasat University
MA in Reading Instruction from Confordia University, Illinois, USA
PhD in Education (English Language Teaching) University of Nottingham, UK
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Professor Dr.Martin Nakata
Pro-Vice Chancellor, James Cook University
Keynote Speaker : Active Learning: Classrooms of the Future
Professor Martin Nakata is Director of Indigenous Academic Unit at Jumbunna Indigenous House of Learning, and Chair of Australian Indigenous Education at the University of Technology, Sydney. He is the first Torres Strait Islander to graduate with PhD from an Australian University. His previous work and academic interests in Indigenous education issues and his research interest in Indigenous knowledge areas span 23 years. He has presented many plenary and keynote addresses at national as well as international conference in 5 different countries. His work is widely published in anthologies, academic journals, edited books and national newspapers. His book Disciplining the Savages: Savaging the Disciplines was published in 2007.
อาจารย์ ดร. จิตติมา ศังขมณี
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล : สอนอย่างไรให้ได้ใจเด็ก Gen Z
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก Computer Science University of London
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และ
อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์