วิทยากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2561

ศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาฐกถาพิเศษ : Active Learning: ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร?
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Eng (Industrial Engineering) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
ประสบการณ์การทำงาน
2545-2554 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาสำนักการบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533-2545 ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532-2533 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531-2532ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530-2531 รักษาการหัวหน้าศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) For Gen-Z
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2547-2550)
กรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บรรยายพิเศษ : กรอบมาตรฐานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับสากล
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี