วิทยากร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปี 2561

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปาฐกถาพิเศษ : Active Learning: ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร?
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.Eng (Industrial Engineering) Asian Institute of Technology (A.I.T.)
ประสบการณ์การทำงาน
2545-2554 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาสำนักการบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2533-2545 ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532-2533 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531-2532ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530-2531 รักษาการหัวหน้าศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) For Gen-Z
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2547-2550)
กรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท
ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บรรยายพิเศษ : Students' Self-motivation
ประวัติการศึกษา
B.Eng. (production Engineering) Chulalongkorn University
M.Sc.(Technology and Innovation Management) King Mongkut is University of Technology Thonburi
Ph.D. (Technoloprenuer and Innovation Management) King Mongkut is University of Technology Thonburi
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บรรยายพิเศษ : บรรยายพิเศษ “Visual Creative Thinking”
ประวัติการศึกษา
วุฒิบัตร วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในศัลยศาสตร์ แพทสภา
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท Medical Education University of Wales
ปริญญาเอก Medical Education University of Birmingham
ประสบการณ์การทำงาน
ปัจจุบัน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์