สถานะบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็มหมายเหตุ: ในส่วนของชื่อผู้นำเสนอผลงานจะเป็นตัวหนา

สถานะบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม
1. รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ได้พิจารณาบทความ
2. กองบรรณาธิการตอบรับและผู้ทรงคุณวุฒิกำลังพิจารณา หมายถึง กองบรรณาธิการตอบรับและส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3. ไม่ตอบรับ หมายถึง บทคัดย่อ/บทความฉบับเต็มไม่ได้รับการตอบรับ
4. ตอบรับโดยไม่มีการแก้ไข หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับบทความ
5. รอแก้ไขตามข้อเสนอแนะ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแล้วมีการแก้ไข


ลำดับ ชื่อ เจ้าของ ประเภท ไฟล์บทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม สถานะ ส่งไฟล์ วันที่ส่ง แก้ไขล่าสุด ดำเนินการ